Qëllimi : Për përforcimin e aftësive në lexim, shkrim,

dëgjim, të folur, gramatikë, etj.

Mosha minimale : 16

Nivelet : B2, C1,

Data : Çdo javë/çdo dy javë

Pjesëmarrës : Deri 15

Orët totale : 70

Kohëzgjatja : 2-3 muaj