Këto kurse u mundësojnë studentëve të përmirësojnë aftësitë e tyre në shkrim, lexim, dhe dëgjim, por  fokus kryesor ka e folura. Varësisht prej nivelit rëndësi e veçantë i kushtohet edhe gramatikës. Planet dhe materialet e kurseve rishikohen dhe përmirësohen çdo vit me materiale të përditësuara. Po kështu, ne ofrojmë edhe kurs përgatitor në gjuhën gjermane për testin A1 të Institutit Gëte, i cili kërkohet për vizë gjermane të bashkimit familjar.

gjuhet e tjera