New Age School ofron mundësi françize për shkolla ekzistuese ose të reja të gjuhëve.Nëse doni që shkolla juaj e gjuhëve të bëhet pjesë e rrjetit të shkollave New Age School, ky është moment i duhur.
Çfarë do të pëfitonte shkolla juaj nga kjo françizë?
· Lehtësim në procesin e akreditimit të brendshëm dhe të jashtëm, të cilat ne tashmë i kemi kaluar me sukses;
· Të qenit pjesë e një brand-i të njohur dhe cilësor siç është New Age;
· Prezencë në gjithë Kosovën dhe mundësi më të madhe përfitimi;
· Menaxhim të cilësisë dhe ruajtje të standardeve;
· Marketing dinamik dhe mbarëvendor;
· Trajnim dhe zhvillim i stafit;
· Mbështjetje e vazhdueshme në të gjitha proceset akademike dhe menaxhuese;
· Hartim i kurrikulës e plan-programeve dhe testimeve të brendshme dhe ndërkombëtare; etj.